Algemene voorwaarden

De dienst "Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland" wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Steunwijzer B.V. ('Steunwijzer'). Aan het gebruik van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst
1.1   Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland.nl is een dienst van Steunwijzer waar bezoekers diensten gerelateerd aan zorg, leven en loopbaan kunnen afnemen. Via Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland kunnen bedrijven en instellingen diensten en producten onder de aandacht brengen van deze bezoekers.

1.2   Om Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3   U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4   Met Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland voor meer informatie.

1.5   U kunt via Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland zelf informatie betreffende uw bedrijf publiceren en aanpassen voor de bezoekers van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland.nl. Op verzoek kan Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland reacties aanpassen die u publiceert. Recensies betreffende uw bedrijf van bezoekers van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland.nl worden niet aangepast of verwijderd, tenzij deze in strijd zijn met de huisregels zoals door Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland gesteld.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1   Het is verboden Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2   Daarnaast is het verboden bij de diensten van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland
•       onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
•       informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3   Indien Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4   Indien naar het oordeel van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

2.5   Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6   U vrijwaart Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1   Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.

3.2   Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland wordt actief onderhouden. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3   Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1   Op de diensten van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2   Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop (sublicentie) aan derden of gebruik voor andere diensten van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland.

4.3   Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4   Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.

4.5   Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via de diensten van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland, tenzij dit noodis voor een goede dienstverlening of Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

4.6   Indien Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen op de diensten van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1   Aan het gebruik van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland is bij enkele abonnement typen een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit, met name waar het gaat om communiceren met gebruikers van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland. Deze kosten kunnen als abonnement of voor individuele handelingen gelden. Kosten worden u vooraf gemeld.

5.2   Indien kosten bij wijze van abonnement worden gerekend, is de abonnementsperiode gelijk aan de periode bedoeld in artikel 7.

5.3   De vergoeding bij een abonnement is per maand verschuldigd en wel vooraf. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, of volgens de betaalinstructies op de website.

5.4   Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland kan de toegang tot de Website en aanverwante dienstverlening beperken indien verschuldigde vergoedingen niet tijdig zijn voldaan na een daartoe strekkende herinnering. Na alsnog voldoening van de vergoedingen zal de beperking worden opgeheven. Geen aansprakelijkheid bestaat voor enige schade geleden als gevolg van een dergelijke beperking.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1   Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2   Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland meldt.

6.4   In geval van overmacht is Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1   Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan een jaar.

7.2   Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. U kunt steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

7.3   Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
8.1   Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland mag deze voorwaarden alsook de prijzen uit de prijslijst steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode aanpassen.

8.2   Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3   Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1   Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2   Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland gevestigd is.

9.3   Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4   De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5   Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6   Regionaal Serviceteam Jeugdhulp IJsselland is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.